پیامبری که مردگان و مرده دلان رازنده می کرد . پیامبری که بیماران را شفا می داد واز دنیا و دنیا زدگان بیزار بود.

 

وامروز ...  کجاست تا ببیند که چگونه  کلام او « یاتی من بعدی اسمه احمد » را به صلیب می کشند؟

 

کجاست تا ببیند ، فراعنه زمان که خود رامسیحی می دانند، هرکسی راکه احمدی است، ازدم تیغ می گذارنند وادعای « انا ربکم الاعلی » دارند کجاست تا ببیند، کسانی که خود را پیرو او می پندارند ، خالق هستی را درگوشه کلیساها و خانه ها زندانی کره اند ، وبه او اجازه دخالت درامور اجتماعی مردم رانمی دهند . کجاست تا یکبار دیگر، ناقوس ها رابرای ریشه کن کردن فرعونیان وگردن کشان زمان وبه نفع مظلومین به صدا درآورد.

 

آه، ای روح خدا ! کجایی تا ببینی ، امروز ناقوس کلیساها ، دیگر درمقابل ظلم وجور بانگ برنمی دارد ودل های مظلومان وستمدیدگان جهان را روشن نمی کند. امروز آیه های عدالت انجیل ،درحصار سربه فلک کشیده کلیساها ،به بند کشیده شده اند واگر دیروز تو را به صلیب کشیدند ، امروز کلامت به صلیب کشیده شده است.

 

ای  روح بلند الهی ! کودکان آواره افغانستان، به کدام مأوا پناه جویند؟ ضعیفان بی خانمان فلسطین ، به کدامین  عروه الوثقی دست بیاویزند؟ مردم عراق ، از دست تجاوز امپریالیسیم جهانی که اموالشان را به غارت می برند به چه کسی شکوه کنند ؟

 

ای پیامبر رحمت ! مدعیان عیسویت ، امروز دستشان به خون سرخ کودکان وزنان ومردان بی گناه فلسطین ، عراق ،افغانستان ،لبنان و..آلوده است ونعره مستانه و ازسر قدرتشان گوش انسانیت را کر نموده است . امروز فریاد جنگ وخونریزی از حلقوم ناپاک این قدرتمندان دنیا پرست، روح پاک تو را آزار می دهد.

 

ای روح خدا! تو مردگان را زنده می کردی واینان زنده ها رابه فجیع ترین شکل قتل عام می کنند. تو بیماران را شفا می دادی واینان  با استفاده ازعروسک های شیمیایی، کودکان افغانی وفلسطینی ولبنانی رابیمار می کنند .تو پیام آور عشق ومهربانی بودی واینان...

 

می دانیم که سرانجام می آیی ، ازآسمان چهارم ، دست در درست یگانه منجی عالم بشریت وآن روز زمین درچشم خورشید عدالت می شکفد

 

 
برچسب ها : سیمای محمد(ص)