سفارش تبلیغ
صبا ویژن
درباره
جستجو
مطالب پیشین
آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
تدبر در قرآن
آیه قرآن
کاربردیابر برچسب ها

امروز سالگرد شهادت الله نظر نهضت (کمالی) می باشد  شهیدی که روزها به تدریس اشتغال داشت  وشبها در سنگرهای نبرد علیه متجاوزان شوروی  شرکت می کرد.

او شهیدی بود که بااخلاق وخوی حسینی اش همه را عاشق خود کرده بود.

شهید نهضت به جز خنده چیزی دیگری از لبهای نازنینش نمی بارید.

برادرشهیدم شبها درمسجد احکام می گفت. وبه جوانان محل آموزش نماز می دادشهیدنهضت درکلاس درسش قران واحکام وآموزش نظامی می داد.

اومعتقدبود که یک جوان شیعه باید هم احکام اسلامی بداند وهم یک چریک تمام عیار باشد .

شهیدنهضت تلفیقی ازرازونیاز وتقوا وشجاعت ودلیری بوداوبه نیازهای زمان توجه داشت.

جهادومبارزه هیچگاه مانع تلاشهای فرهنگی او نشدوتمام تلاش خودرادرجهت مبارزه باجهل وبیسوادی بکار بسته بود.

ونام مستعار (نهضت)رابرگرفته از نهضت سوادآموزی که راه انداخته بود گرفته بودتاخودش پرچمدار این مبارزه باشد.

شهید نهضت نه تنهادر صحنه فرهنگی یکه تازبود بلکه درصحنه های نبرد نیز خواب رااز چشمان دشمنان ربوده بود.

برای شهید نهضت پست ومقام مطرح نبود برای اوچندین بار مسولیت فرماندهی پیشنهاد شد اما این شهید بزرگترین افتخارومسولیت راتربیت نونهالان ونوباوگان وطن می دانست

شهید نهضت اکثر کتاب های شهید مطهری را خوانده بود او یک جوان مسلمان ویک مجاهدفی سبیل الله بود.

اوتمام امید مابود به اینکه یک متفکرمسلمان ویک استاد برجسته شود. اما شهید نهضت زمینی نبود اوآسمانی بود او می خواست قبولی اش را دردانشگاه امام حسین (ع)تضمین کند اوعاشق شهادت بود.

واخرش هم درشب های قدر ازخداوند آرزوی شهادت کرده بود

ودرشب بیست ونهم بعدازسحری خوردن که عملیات شروع می شود وبعداز اذان صبح برای وضوگرفتن از سنگر خارج می شود وبعدازوضوگرفتن برای نماز خواندن آماده می شودکه تیر تانک دشمن به پهلویش اصابت می کند وبعد از لحظاتی به شهادت می رسد وبه آرزوی دیرینه اش می رسد ومارااز وجود پرخیر وبرکتش محروم می سازد .

شهادت قسمت ما می شد ای کاش

 
برچسب ها : 8ربیع الثانی (ولادت امام حسن عسکریسلام دوستان خوبم،وبرادران وخواهران ایمانی ام .

چند روزی به طور موقت از خدمت شما مرخص می شوم

وامید وارم که بنده را ازدعای خیرتان فراموش نفرمایید

التماس دعا فعلن خدا نگهدار 

بزرگترین ظلم به شهید چمران اینست که این فرزانه ی روزگاررا

 منحصردرسی ویک خرداد کنیم ودرطول سال یادی ازاونشود  .

چمران الگوی برتراست برای کسانی که درمسیر شدن هستند.

وچمران مسیری رادرزندگی طی کردکه این مسیر مقصدش بهشت است.

وبرماست که با مطالعه آثاروزندگی پرفرازونشیب این عزیز سفرکرده خودرا درمسیرشدن قراربدهیم.

واینبارعصرایمان را مزین می کنیم به دل نوشته ای از این شهیدوالامقام باشد که موردتوجه شما وعنایت خداوندمتعال قراربگیرد.

ای خدای بزرگ،ای آنکه نمونه های بزرگی چون حسین(ع)

به جهان عرضه کرده ای،ای آن که برای اتمام حجت به کافران

به وجودت،دنیای سیاسی هاوتباهی هارابه آتش وجودحسین(ع)،روشن نموده ای،

ای آنکه راه پرافتخارشهادت را،برای آخرین راه جلوی انسانهابازکرده ای،

ای خدا،ای معشوق من،ای ایده ال آرزوهای مردم عارف،

به من توفیق ده تامثل مخلصان وشیفتگانت درراهت بسوزم

 وازاین خاکسترمادی آزادگردم.

می دانم که مبارزه مامبارزه مادی وجسمی نیست.زیراازنظرعددواسلحه به مراتب ضعیفترازدشمنان خودهستیم.

مبارزه مامبارزه ارزشهاست.مامظهرارزشهای خدایی هستیم ودرمقابل ظلمت وکفروارزشهای شیطانی می ایستیم تاحجت خداتمام باشد.

ما مقاییس خدای رادراجتماع پرآشوب امروزارایه می دهیم تاکسی خودرا

فریب ندهدواززیربارمسولیت فرارنکند.

ماارزشهای خدایی راهمچون مشعلی فروزان بردوش می کشیم

 تادراین شب یلدا،دامن ظلمت رابدرد وراهی ازنور برای انسان ها بازکند تااز گمراهی به درآیند.

من آمده ام که این مشعل فروزان رادراین طوفان ظلمانی برافرازم واگرمشعلی افتاد،خودمشعل شوم وبسوزم وظلمت رافراری دهم.

باشدکه باالگو قراردادن اسوه های بیداری وشهادت فصلی نوین درالگوسازی ومعرفی الگوهای برتربازکنیم تاجوانان مسلمان به سوی الگوهای کاذب سوق داده نشود.

ویااگر فردا شیپور جنگ نواخته شد ماچمرانها ،همت ها،باکریها

حاج احمد ها داشته باشیم.

 

 


صفحات :
|  1  2  3  >  |