باسلام وصلوات برمحمد وآل پاکش (ص)

این بار به مناسبت اربعین امام حسین (ع) می خواهم که آخرین مقاله ای راکه درباره سیر عزاداری درافغانستان نوشته ام می باشد .

به محضرشما تقدیم کنم تاباشد که مورد قبول حضرت حق ومورد استفاده شما قرار گیرد لازم به ذکر است که این مقاله درچند قسمت تقدیم شما خواهد شد

غزنویان که با زمینه سازی یکی از غلامان ترک زبان سامانی روی کار آمدند.

ولی موسس این این خاندان سبکتکین غلام وداماد آلبتکین بوده است.

روابط سلاطین غزنویان با شیعیان خوب نبود وسلطان محمود که بزرگترین این خاندان وحاکم قدرتمند غزنوی می باشدروابط خصمانه ی با شیعیان داشت.

اوشافعی مذهب بودوشیعیان را موردتکفیرقرارمی داد وآنهارا تفتیش عقاید می کرد وآنهاهیچ گونه امنیت نسبت به جان ومال خودنداشتند.

 

ازاقدامات سلطان محمود می توان به قتل علمای شیعه وغارت اموال آنهاومنع مجالس ومنابر شیعیان را می نمودندکه اینها قسمتهای از ظلم وستم سلطان محمود غزنوی به شیعیان می باشد

.

برخورد سلطان محمود حکومت ((لودی))رادرملتان که ناشرافکارقرمطی های اسماعیلیه بود وآنهاراازبین بردوهرجا نامی از قرمطی ها می شنید آنهاراسنگسار ومعدوم می کرد.

 

همزمان بااین سرکوبی ها وشدت فشاربرشیعیان وحملات شدید به غور وغرجستان که از مراکز اصلی تشیع درافغانستان بودوبه مخالفت باعزاداری امام حسین (ع) پرداخت وآ» راتحت عنوان بدعت کوبید ومردم را به خاطر آن مورد آزاز واذیت قرار داد.

 

 

باهمه تعصبی که سلاطین غزنوی به ویژه سلطان محمود باشیعیان داشت درعین حال با سادات شیعه با مسامحه رفتار می کردندواین خودباعث شد که تا شیعه به نحوی هرچند ضعیف بتواند به حیات خویش ادامه دهد.

مراسمات شیعیان به محافل خصوصی راه یافته بودودراماکن عمومی نیز شیعیان از سپر ومحافظ مذهب خود( تقیه)استفاده می کردند.

 

ودرچنین شرایطی بود که فردوسی شاعر حماسه سرا با حفظ تشیع خود دردربارغزنویان شاهنامه را نوشتبامرگ سلطان محمود وکاهش فشار غزنویان بر شیعیان شهرغزنین عزاداری خود راآشکار نمودوکسانی مانند(کسایی مروزی)(متوفی 348ه)وحکیم ناصرخسروقبادیانی بلخی (481-394هق)که شاعران پیش قراول درعاشورا سرایی ومرثیه گویی به حساب می آیند وبه مذهب شیعه باور داشتند.

سنایی غزنوی (612-543)نیز محرم وعاشورا را موردتامل عاشقانه قراردادندواشعار جانسوزی رادرشهادت امام حسین (ع)وسایر

شهدای اهلبیت (ع) سرودند.ناصری داوودی عبدالمجید نشریه تخصصی معرفت ص 84                            

[2] تقی زاده داوری محمود سنت عزاداری ومنقبت خوانی درتاریخ شیعه امامیه ص 82

[3] ناصری داوودی عبدالمجید تشیع خراسان عهد تیموریان ص 30

[4] نشریه معرفت همان ص84

[5] همان[

 

 

[1]
برچسب ها : مناجات ماه عاشقی