امروز سالگرد شهادت الله نظر نهضت (کمالی) می باشد  شهیدی که روزها به تدریس اشتغال داشت  وشبها در سنگرهای نبرد علیه متجاوزان شوروی  شرکت می کرد.

او شهیدی بود که بااخلاق وخوی حسینی اش همه را عاشق خود کرده بود.

شهید نهضت به جز خنده چیزی دیگری از لبهای نازنینش نمی بارید.

برادرشهیدم شبها درمسجد احکام می گفت. وبه جوانان محل آموزش نماز می دادشهیدنهضت درکلاس درسش قران واحکام وآموزش نظامی می داد.

اومعتقدبود که یک جوان شیعه باید هم احکام اسلامی بداند وهم یک چریک تمام عیار باشد .

شهیدنهضت تلفیقی ازرازونیاز وتقوا وشجاعت ودلیری بوداوبه نیازهای زمان توجه داشت.

جهادومبارزه هیچگاه مانع تلاشهای فرهنگی او نشدوتمام تلاش خودرادرجهت مبارزه باجهل وبیسوادی بکار بسته بود.

ونام مستعار (نهضت)رابرگرفته از نهضت سوادآموزی که راه انداخته بود گرفته بودتاخودش پرچمدار این مبارزه باشد.

شهید نهضت نه تنهادر صحنه فرهنگی یکه تازبود بلکه درصحنه های نبرد نیز خواب رااز چشمان دشمنان ربوده بود.

برای شهید نهضت پست ومقام مطرح نبود برای اوچندین بار مسولیت فرماندهی پیشنهاد شد اما این شهید بزرگترین افتخارومسولیت راتربیت نونهالان ونوباوگان وطن می دانست

شهید نهضت اکثر کتاب های شهید مطهری را خوانده بود او یک جوان مسلمان ویک مجاهدفی سبیل الله بود.

اوتمام امید مابود به اینکه یک متفکرمسلمان ویک استاد برجسته شود. اما شهید نهضت زمینی نبود اوآسمانی بود او می خواست قبولی اش را دردانشگاه امام حسین (ع)تضمین کند اوعاشق شهادت بود.

واخرش هم درشب های قدر ازخداوند آرزوی شهادت کرده بود

ودرشب بیست ونهم بعدازسحری خوردن که عملیات شروع می شود وبعداز اذان صبح برای وضوگرفتن از سنگر خارج می شود وبعدازوضوگرفتن برای نماز خواندن آماده می شودکه تیر تانک دشمن به پهلویش اصابت می کند وبعد از لحظاتی به شهادت می رسد وبه آرزوی دیرینه اش می رسد ومارااز وجود پرخیر وبرکتش محروم می سازد .

شهادت قسمت ما می شد ای کاش

 
برچسب ها : 8ربیع الثانی (ولادت امام حسن عسکری