بزرگترین ظلم به شهید چمران اینست که این فرزانه ی روزگاررا

 منحصردرسی ویک خرداد کنیم ودرطول سال یادی ازاونشود  .

چمران الگوی برتراست برای کسانی که درمسیر شدن هستند.

وچمران مسیری رادرزندگی طی کردکه این مسیر مقصدش بهشت است.

وبرماست که با مطالعه آثاروزندگی پرفرازونشیب این عزیز سفرکرده خودرا درمسیرشدن قراربدهیم.

واینبارعصرایمان را مزین می کنیم به دل نوشته ای از این شهیدوالامقام باشد که موردتوجه شما وعنایت خداوندمتعال قراربگیرد.

ای خدای بزرگ،ای آنکه نمونه های بزرگی چون حسین(ع)

به جهان عرضه کرده ای،ای آن که برای اتمام حجت به کافران

به وجودت،دنیای سیاسی هاوتباهی هارابه آتش وجودحسین(ع)،روشن نموده ای،

ای آنکه راه پرافتخارشهادت را،برای آخرین راه جلوی انسانهابازکرده ای،

ای خدا،ای معشوق من،ای ایده ال آرزوهای مردم عارف،

به من توفیق ده تامثل مخلصان وشیفتگانت درراهت بسوزم

 وازاین خاکسترمادی آزادگردم.

می دانم که مبارزه مامبارزه مادی وجسمی نیست.زیراازنظرعددواسلحه به مراتب ضعیفترازدشمنان خودهستیم.

مبارزه مامبارزه ارزشهاست.مامظهرارزشهای خدایی هستیم ودرمقابل ظلمت وکفروارزشهای شیطانی می ایستیم تاحجت خداتمام باشد.

ما مقاییس خدای رادراجتماع پرآشوب امروزارایه می دهیم تاکسی خودرا

فریب ندهدواززیربارمسولیت فرارنکند.

ماارزشهای خدایی راهمچون مشعلی فروزان بردوش می کشیم

 تادراین شب یلدا،دامن ظلمت رابدرد وراهی ازنور برای انسان ها بازکند تااز گمراهی به درآیند.

من آمده ام که این مشعل فروزان رادراین طوفان ظلمانی برافرازم واگرمشعلی افتاد،خودمشعل شوم وبسوزم وظلمت رافراری دهم.

باشدکه باالگو قراردادن اسوه های بیداری وشهادت فصلی نوین درالگوسازی ومعرفی الگوهای برتربازکنیم تاجوانان مسلمان به سوی الگوهای کاذب سوق داده نشود.

ویااگر فردا شیپور جنگ نواخته شد ماچمرانها ،همت ها،باکریها

حاج احمد ها داشته باشیم.