در روز عزای دختر نبوت، همسر ولایت، ومادر امامت برآن شدیم تا فاطمه زهرا (س)را از زبان شیرین پیغمبر اسلام(ص) بشناسیم باشد که از رهروان راهش واز پیروان واقعی اش باشیم تا در روز قیامت شرمنده پدر وهمسر وفرزندانش نباشیم .

1- فاطمه آعز الناس علی ،فاطمه عزیزترین مردم است نزد من [1].

2-ابنتی فاطمه سیده النساءالعالمین ،فاطمه دخترم سرور زنان عالم است .[2]

3-إن الله یغضب لغضب فاطمه ویرضی لرضاها،خداوند با خشم فاطمه خشمگین می شود وبا رضایت او راضی می شود.[3]

4- فاطمه بضعة منی ،فاطمه پاره تن من است.[4]

5- فاطمه حوراءإنسیة،فاطمه حوریه ای انسانی است ،هرگاه مشتاق بهشت شوم اورا می بوسم .[5]

6- فاطمه هی الزهرة ،فاطمه همان زهره است درخشنده است .[6]

7- هی قلبی وروحی التی بین جنبی ، فاطمه قلب وروح میان دو پهلوی من است [7]

 8- إنما فاطمه شعبة منی ، فاطمه شعبه ای ازمن است ،افسرده می کند مرا هرچه اورا افسرده کند،وبه نشاط می اورد مرا انچه اورا به نشاط اورد.[8]

9-فاطمه سیدةنساء اهل الجنة، فاطمه سرور زنهای بهشت است .[9]

10-هی نور عینی وثمرة فوادی ،فاطمه نور چشم من ومیوه دل من است .[10]

11-أول شخص یدخل الجنه فاطمة، نخستین کسی که وارد بهشت می شود فاطمه است [11][1] بحار ج43ص 23،39

[2] بحار ج 43ص 22 21 26 و37

[3] همان ص 19.

[4] همان ص 23،39.

[5] الغدیر ج 3 به نقل از تاریخ خطیب بغدادی ج 5 ص 86.

[6] الغدیرج 3 به نقل از امالی طوسی ص 517

[7] الفصول المهمه ص 150.

[8] بحار ج 43 ص 26 ،39.

[9] همان

[10] همان ج 43 ص 21

[11] میزان العتدال ج 2  ص 131.