این روزها تیتر اول خبر گزاریهای دنیا  گروگان گیری طالبان درافغانستان ونحوه ای برخوردطالبان باگروگان ها می باشد .

افغانها که از دیرباز به مهمان نوازی ومیمان داری معروف می باشند .

این روز ها کارش به جایی رسیده که کسانی را که برای آموزش بهداشت  به کشورشان آمده به گروگان گرفته تا به مقاصدخود برسدولی ازنظر این نگارنده این گروگانگیری کار افغانها نمی تواند باشد زیرا این راازگذشته وسابقه افغانها می توان فهمید.

به نظر می رسد که کره ای ها هم سفرشان مشکوک واحتمالا برای تبلیغ مسیحیت بوده است .

زیرا پاپ بندیکت شانزدهم دراولین ساعات گروگان گیری پیامی درهرچه زودتر ازاد کردن گروگانهاومحکومیت این اقدام صادرکردند.

این اقدام غیرانسانی طالبان مانند تمام کارهای دیگرش از نظرملت افغانستان محکوم می باشد

وما معتقدیم که طالبان نه تنها یک جریان افغانی نیست بلکه این جریان برای بدنام کردن ملت افغانستان وبرای از بین بردن ارزشهای  ملت افغانستان تلاش می کند.

ولی حامیان طالبان بدانند که ملت افغانستان بیدار شده اند ودیگر گول ظاهر آنها رانخواهند خورد وبراساس عقلانیت ومنافع ومصالح ملت وکشورشان تصمیم می گیرند.

گرچه حامیان طالبان به خود نمی گیرند ولی به نظر اینجانب تحولاتی که دریکی از کشورهای حامی طالبان اتفاق می افتد همان نسخه ای است که آنها برای افغانستان پیچیده بودند ولی امروز خودشان به این بلا گرفتار شدند.واین گناه آن هزاران شهید بی گناه شیعه است که درافغانستان به جرم شیعه بودن به شهادت رسیدند وامروز این خون آنهادامن آنهارا گرفته و.....................................

 
برچسب ها : سال پیامبر اعظم سال تمتم خوبیها