پیروزی انقلاب اسلامی درافغانستان که همراه با شکست روسها درافغانستان وبه تبع آن مزدوران داخلی آنان بودکه دوستان افغانستان را خوشحال ودشمنانش را بسیارنگران نمود .

مجاهدتهاورشادتهای مردم افغانستان درطول جهاد 14 ساله شان بر هیچ کس پوشیده نیست .

ملت افغانستان که تمام هم وغم آنان اخراج قوای کمونیستی وتشکیل حکومت اسلامی بودندولی دراین میان افرادی پیدا شدندکه بااستفاده ازاحساسات پاک مردم فرماندهی جهاد

رابرعهده گرفتندوجهاد اسلامی ملت مارابه سوی اهداف شخصی وبرای رسیدن به قدرت جهت دادند.

  ملت شهید پرور ومظلوم افغانستان که درباورشان نمی گنجید که روزی برسد که رهبران جهادی آنها

  برسر قدرت وچوکی به جنگ بپردازند رهبرانی که برای حمایت ازآنها ازجان ومال وحتی فرزندان خود

  گذشتند واعتقاد مردم به رهبران جهادشان به حدی بود که نزدیک به پرستش آنهابینجامد ولی اینها همه یک

  روی سکه بودند وطرف دیگر سکه زمانی نمایان شد که مجاهدین  فاتحانه وارد کابل شدند ودیگرهدفی

 مقدس باقی نمانده بود ووقت برای تقسیم غنیمتها وچوکی ها بود چهره واقعی رهبران جهاد واهداف حقیقی

  آنها دراین زمان روشن شد تازه مردم افغانستان فهمیدند که گول چه آدمهای هزارچهره را خورده اند

  ودیگربرای ملت دیر شده بود رهبران خودخوانده جهاد که دیگر مردم اعتقادی به آنها نداشتند جنگهای

  ویرانگرداخلی را شروع کردند هرکس ادعای سهم بیشتر وقدرت بیشتر می کردند وبرای رسیدن به این

  هدف خود فرزندان افغانستان را سپرقرارمی دادند وفرزندان خودشان به عیش ونوش وهوسرانی درخارج

 مشغول بودند .وبدختی وآواره گی ملت نه تنها پایان نیافت بلکه بیشترشدواسطورهای پوشالی که ادعای اسطوره بودن می کردند فرریخت وقهرمانان واقعی شهیدان وملت افغانستان باقی ماندند ورهبران چوکی

 طلب تا امروز عطش قدرت طلبی آنها پایان نیافته است وآنها دردادگاه وجدانهای بیدار افغانستانی ها محکوم هستند .قهرمانان واقعی جهاد مقدس مردم افغانستان شهیدان وملت افغانستان هستند نه رهبرانی که حاضرند

 تمام ملت خودرا بفروشد ویا به قتلگاه بفرستد

 به امید برقراری صلح وامنیت سراسری درافغانستان عزیز

 
برچسب ها : 8ربیع الثانی (ولادت امام حسن عسکری